parallax background

Obowiązujące stawki na 2017 r.

1. Podatki

PDOF Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)


Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

ponad

do

85.528 zł

18%minus kwota zmniejszająca podatek

85.528 zł

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu

ponad

do

6.600 zł

1.188 zł

6.600 zł

 11.000 zł

1.188 zł – [631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł ) : 4.400 zł]

11.000 zł

85.528 zł

556,02 zł

85.528 zł

127.000 zł

556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]

127.000 zł

brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika na etapie obliczania zaliczek na podatek

ponad

do

85.528 zł

556,02 zł

85.528 zł

brak kwoty zmniejszającej podatek

PDOP Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 • 19% podstawy opodatkowania,
 • 15% podstawy opodatkowania w przypadku małych podatników (firmy z obrotami do 1.200.000 euro w poprzednim roku podatkowym) oraz podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność (z wyjątkiem podatników wymienionych w art. 19 ust. 1a ustawy oraz podatkowych grup kapitałowych),
 • od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP - 19% uzyskanego przychodu, a od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP - 19% podstawy opodatkowania

PTU Podatek od towarów i usług (VAT)


 1. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23 %;
 2. Stawka obniżona podatku VAT wynosi 8 %;
 3. stawki VAT obniżone – dodatkowe przejściowo wynoszą 0% i 5%
 4. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (w przypadku zwrotu rolnikom ryczałtowym kwoty podatku VAT przy sprzedaży produktów rolnych podatnikom VAT) wynosi 7 %; stawka ryczałtu, dla świadczących usługi taksówek osobowych (PKWiU 60.22.11-00.00), wynosi 4 %.
 5. Do części towarów i usług stosowane jest zwolnienie z podatku VAT

PCC Podatek od czynności cywilnoprawnych


1.od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego:prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym2%
innych praw majątkowych 1%
2.od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym  2%
przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych;1%,
3.od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy1%
4.od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy2%
5.

od ustanowienia hipoteki:

na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności

0,1%
na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej19 zł
6.od umowy spółki0,5%

2. Składki ZUS na ubezpieczenie pracowników


Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

pracodawca

pracownik

emerytalne

9,76%

9,76%

rentowe

6,50%

1,50%

chorobowe

-

2,45%

wypadkowe

x*)

-

zdrowotne

-

9,00%

*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005).


3. Inne

Opłaty za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym


Rodzaj ogłoszenia

Wysokość opłaty

za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

100 zł

- za ogłoszenie publikowane w toku postępowania sądowego, inne niż za ogłoszenie wpisu do KRS, - za ogłoszenie sprawozdania finansowego w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

500 zł

inne ogłoszenia i obwieszczenia ustala się za ilość znaków

za jeden znak*) 0,70 zł nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie; za użycie w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki, dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%

*) Znakami są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami zgodnie z niżej powołanym rozporządzeniem.


Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.


Limity w działalności gospodarczej

Górny limit przychodów za rok 2020 uprawniający do
opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2021 r. *
2 000 000 euro9 030 600 zł
Górny limit przychodów za rok 2020 pozwalający na
kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2021 r. *
200 000 euro903 060 zł
Górny limit przychodów za rok 2020 uprawniający do
uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja,
zaliczki kwartalne) w 2021 r. *
2 000 000 euro9 031 000 zł
Dolny limit przychodów za rok 2020 zobowiązujący do
prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r. *
2 000 000 euro9 030 600 zł
Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2021 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz małych podatników*50 000 euro215 000 zł
*  według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 3 października 2016 r. (1 euro = 4,2976 zł)

Minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze: 2000 zł

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

 1. 1. nagrody jubileuszowej;
 2. 2. odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 3. 3. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 4. 4. dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Terminy podatkowe:

- do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej, - do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych, - do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, - do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, - do 25 dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni.

Roczne zeznania podatkowe:

- do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym PIT-28, - do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, - do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym PIT-11 w formie papierowej - firma rozliczająca nie więcej niż 5 pracowników, - do 28 lutego roku następującego po roku podatkowym PIT-11 w formie elektronicznej, - do końca lutego PIT 11 musi być wysłany do pracownika, - do 31 stycznia PIT-4R, - do końca stycznia PIT-8AR za rok poprzedni.

Składki ZUS :

- do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników, - do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.