Rachunkowość finansowa – pełna księgowość
 • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towaru i usługi).
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności, przygotowanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów,
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego w tym sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • ewidencja podatku VAT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT, VAT-UE, deklaracji rocznych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy,
 • dodatkowe raporty i zestawienia zgodne z wytycznymi klienta,
Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych,,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towaru i usługi).
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych, deklaracji rocznych,
 • dodatkowe raporty i zestawienia zgodne z wytycznymi klienta.
Ryczałt
 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych, sporządzanie deklaracji rocznych,
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej Klienta
Kadry i płace
 • wyliczanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno – prawnych,
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS,
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek
 • przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego,
 • reprezentowanie w US i ZUS
Inne usługi księgowe
 • optymalizacja wszelkich obciążeń w firmie,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki,
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • reprezentowanie klienta- pełnomocnictwo,
 • sporządzanie zestawień i analiz finansowych