Usługa leasing jako sposób finansowania działalności firmy

Jeżeli firma nie chce brać kredytu, a jest zainteresowana zakupem ruchomości lub nieruchomości może skorzystać z finansowania w postaci leasingu.

Obecnie wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje leasingów:

  1. a) leasing finansowany (finansowy, kapitałowy), w którym finansujący (leasingodawca) nabywał rzecz i przekazywał ją korzystającemu (leasingobiorcy) do korzystania przez czas oznaczony, za zapłatą w ratach wynagrodzenia odpowiadającego wartości rzeczy w chwili jej nabycia – ten rodzaj leasingu połączony jest często z opcją wykupu przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę po zakończeniu czasu trwania umowy,
  2. b) leasing operacyjny (bieżący), w którym finansujący (leasingodawca) udostępniał wytworzoną lub nabytą przez siebie rzecz przez pewien czas kolejnym korzystającym (leasingobiorcom), pobierając opłaty, które nie pokrywały w ramach jednej transakcji wartości rzeczy leasingowanej – ten rodzaj leasingu z reguły nie jest połączony z opcją wykupu przedmiotu leasingu.

Istotne różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym, a leasingiem finansowym prezentuje poniższa tabela:

Leasing operacyjnyLeasing finansowy
Okres umowy nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji.Umowa musi być zawarta na czas określony
Podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingowąPo przekazaniu przedmiotu leasingu finansujący wystawia fakturę na VAT od wszystkich rat leasingowych (VAT płatny w całości z góry)
Przedmiot leasingu nie podlega amortyzacji u korzystającego.Umowa musi zawierać postanowienie o prawie Korzystającego do dokonywania odpisów amortyzacji.
Raty leasingowe stanowią dla korzystającego koszt uzyskania przychodówRata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej.
Do momentu wykupu przedmiotu leasingu przez korzystającego jego właścicielem jest finansujący.Firma zwiększa tutaj wartość swojego majątku, nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody.

 

Na rynku finansowym funkcjonuje również tzw. leasing zwrotny, gdzie pierwotnie towar jest nabywany przez korzystającego a następnie przekazywany za wynagrodzeniem finansującemu, które jest mu następnie oddawane w ratach leasingowych. Zastosowanie tutaj może mieć zarówno leasing operacyjny jak i finansowy.

Podstawa prawna funkcjonowania leasingu w polskim prawodawstwie

Usługa leasingu została wprowadzona do Kodeksu Cywilnego ustawą z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 74, poz. 857) z dniem 9 grudnia 2000 r. Ustawodawca w ten sposób zawarł w przepisach sytuacje jakie od dłuższego czasu funkcjonowały w obrocie gospodarczym. Dzięki temu ten rodzaj umów został usankcjonowany w polskim prawodawstwie, a jej cywilnoprawny charakter precyzuje z czym mamy tutaj do czynienia.

Umowa leasingu obowiązuje obie strony czyli jest umową wzajemną, określającą korzystającego i finansującego, rzecz będącą przedmiotem umowy, czas jej trwania czy też wysokość wynagrodzenia jakie korzystający płaci wynajmującemu.

Leasing jako umowa nazwana ma na celu umożliwienie korzystania z cudzej rzeczy (ruchomej np. samochód lub nieruchomości np. budynek) w sposób określony umową. Dzięki temu korzystający może nie tylko samemu z niej korzystać ale również pobierać samemu z niej pożytki. Istotną cechą umowy leasingu jest fakt, iż przez cały okres trwania umowy właścicielem leasingowanej rzeczy jest finansujący inaczej niż w przypadku zakupu rzeczy na przykład dzięki środkom finansowym z kredytu bankowego. W tym drugim przypadku nabywający staje się od razu właścicielem rzeczy, a ma tylko obowiązek zwrotu pożyczonej kwoty wraz z kosztami (np. odsetkami). Oczywiście po zakończeniu okresu leasingu korzystający może przejść w posiadanie danej rzeczy wykupując ją od finansującego pod warunkiem, że umowa leasingowa zawierała taką możliwość. W przeciwnym wypadku korzystający powinien oddać ją finansującemu.

Umowa leasingu nie może obejmować praw jak na przykład: papierów wartościowych czy majątkowych praw autorskich. Tymi umowami „co do zasady” nie mogą być również objęte przedsiębiorstwa czy gospodarstwa rolne.

Umowa leasingu powinna zapewnić finansującemu zwrot kosztów nabycia rzeczy, a także zysk czy też zwrot oprocentowania jeżeli finansujący na poczet rzeczy samemu zaciągnął na nią kredyt.

Umowa leasingu została szczegółowo opisana w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości -MSR 17 ujętych w ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Numer CELEX: 32008R1126).