Karta podatkowa na 2018r.

Karta podatkowa na 2018r. to nowe stawki jakie właśnie zostały ogłoszone i będą obowiązywały od 1 stycznia 2018r.

Karta podatkowa na 2018r.  jest już znana. W dniu 21 listopada 2017r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim pod pozycją 1111 obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2018 r. Podstawą prawną do wydania tego obwieszczenia jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2157 z późn. zm.).

Wzrost stawek nie jest znaczny. Poniższa tabela pokazuje, ile będą musiały płacić osoby rozliczające się w formie Karty Podatkowej w 2018r.

Zakres działalnościStawka na rok 2018Stawka na rok 2017
Usługi zegarmistrzowskie763749
Usługi krawieckie869853
Szewstwo naprawkowe477469
Usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania10341015
Usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek805790
Usługi w zakresie maglowania458450
Usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt932915
Usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców824809
Manicure, pedicure620609
Parkingi o liczbie stanowisk powyżej 1801374 + 12,10 od każdego stanowiska powyżej 1801352 + 11,90 od każdego stanowiska powyżej 180
Usługi w zakresie handlu detalicznego kwiatami16261596
Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi16261596
Działalność handlowa w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów nieżywnościowych41954117
Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu w zakresie sprzedaży lodów z automatów1226-14421204-1416
Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób257253
Lekarz i lekarz stomatolog powyżej 96h w m-cu1694,401660,80
Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi powyżej 96h w m-cu235,20230,40
Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny powyżej 96h w m-cu724,80710,40

Karta podatkowa na 2018r. to również wzrost opłat uiszczanych przez proboszczów i wikariuszy, którzy w ten sposób rozliczają się z podatków.

W przypadku proboszczów w przykładowych parafiach:

  • do 10.000 mieszkańców opłata wzrośnie z 922zł. do 1023zł.
  • powyżej 20.000 mieszkańców opłata wzrośnie z 1505zł. do 1533zł.

W przypadku wikariuszy w przykładowych parafiach:

  • na terenie gminy lub miasta do 5000 mieszkańców i do 1.000 mieszkańców w parafiach opłata wzrośnie z 127zł. do 129zł.
  • na terenie miast o powyżej 50.000 mieszkańców w parafiach powyżej 10.000 mieszkańców opłata wzrośnie z 486zł. do 495zł.

Karta podatkowa to najprostsza forma podatku dochodowego. Oferuje ona nie tylko niską rzeczywistą wysokość opodatkowania, ale również do minimum sprowadza wymogi dokumentacyjne.

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. Podatnik nie będzie zatem prowadził w tym przypadku ewidencji podatkowych. Jeżeli podatnik jest jednak płatnikiem VAT, to już taką ewidencję sprzedaży musi prowadzić. W przypadku zatrudnienia osób dochodzi mu również prowadzenie ewidencji i w tym zakresie swojej działalności.

Korzystają z niej najczęściej najmniejsze przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy). Może być ona stosowana zarówno do jednoosobowych działalności gospodarczych jak również do spółek cywilnych. W przypadku spółek warunkiem skorzystania tej formy opodatkowania jest między innymi to, że łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w tabeli dla danej formy działalności gospodarczej.

Przy decydowaniu się na taką formę opodatkowania należy wziąć pod uwagę różne aspekty.

Karta podatkowa raczej nie będzie opłacała się w przypadku osiągania małych dochodów. W przypadku dużych przychodów taka forma podatku będzie często korzystniejsza niż opodatkowanie na zasadach ogólnych czy podatkiem liniowym. W tej formie opodatkowanie nie ma górnego limitu przychodu. Minusem tej formy opodatkowania jest natomiast brak możliwości korzystania z ulg. Również wspólne opodatkowanie z małżonkiem , czy dzieckiem nie jest tutaj dostępne dla podatnika.

Ważne terminy przy karcie podatkowej.

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.