Jednolity plik kontrolny a odpowiedzialność karna skarbowa małego przedsiębiorcy

Krótkie podsumowania czy faktoring się opłaca

Jednolity plik kontrolny (JPK) od 1 stycznia 2018r. objął swoim działaniem ponad 1,5 mln jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce.

Ustawodawca wprowadzając nowy obowiązek w stosunku do mikroprzedsiębiorstw obarczył ich dodatkowymi obowiązkami, które nie dla wszystkich są jasne i zrozumiałe. W tym artykule skoncentrujemy się na „ciemnych stronach” wynikających z nieprzestrzegania wprowadzonego obowiązku comiesięcznego raportowania do urzędu skarbowego sprawozdania ze sprzedaży VAT w postaci jednolitego pliku kontrolnego.

W tym przypadku przepisy przewidują przekazywanie danych w sposób systematyczny i automatyczny, bez konieczności żądania tych danych przez organy skarbowe. Zasadnicza regulacja dotycząca omawianego obowiązku zawarta jest w art. 82 § 1b ordynacji podatkowej (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.). Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.). Informacja ta ma być przekazywana w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ordynacji podatkowej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 ordynacji podatkowej, za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, ze wskazaniem miesiąca, którego ta informacja dotyczy.

—————————————————

Jednolity Plik Kontrolny – Warszawa to teren twojej działalności? Odwiedź nasze biuro przy metrze Ratusz Arsenał i zostań naszym klientem, a prawidłowe rozliczenia i raporty do Urzędu Skarbowego załatwimy za Ciebie.

—————————————————

Skoro wiemy już z czego wynika obowiązek JPK, kto, do kiedy i gdzie musi go przekazać przejdźmy do sankcji jakie mogą grozić osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w razie niewywiązywania się z tego obowiązku.

Odpowiedzialność w sytuacji niezłożenia wbrew obowiązkowi informacji o prowadzonej ewidencji VAT wynika wprost z Kodeksu Karnego Skarbowego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2226 z późn. zm.). Znajdujący się tam zapis mówi, że w przypadku niezłożenia wymaganej informacji podatkowej podatnik ponosi odpowiedzialność karną skarbową.

Zgodnie z art. 80 § 1 Kodeksu Karnego Skarbowego (KKS), kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych, przy czym zgodnie z art. 23 § 1 ustawy KKS najniższa liczba stawek dziennych wynosi 10.

Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności – art. 23 § 3 ustawy KKS.

W jakiej wysokości zapłacimy zatem kary w 2018 roku w przypadku niezłożenia JPK?

Przyjmując, że stawka dzienna może się zawierać w przedziale od 70 zł. (1/30 minimalnego wynagrodzenia za 2018r. – 2.100 zł.) do 28.000 zł. (400 krotność minimalnego wynagrodzenia za 2018r. – 2.100 zł.) to w zależności od skali naszego przewinienia zapłacimy od 700 zł. do 3.360.000 zł.

Na całe szczęście Kodeks Karny Skarbowy zawiera jeszcze art. 80 § 4, gdzie zapisano, że w wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w art. 80 § 1-3 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

W tym przypadku kara finansowa jaka nas dotknie będzie zdecydowanie niższa. Mówi o tym art. 48 KKS wymieniając trzy sposoby jej wymierzenia:

1)
Kara grzywny
– § 1 Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej – w razie wymierzenia grzywny przez sąd wyrokiem w postępowaniu zwyczajnym.
Przekładając to na kwoty obowiązujące w 2018r. mamy tutaj rozpiętość od 210 zł. (1/10 minimalnego wynagrodzenia – 2.100 zł.) do 42.000 zł. (20 krotności minimalnego wynagrodzenia – 2.100 zł.).

2)
Mandat karny
– § 2 Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia – w razie nałożenia grzywny przez organ podatkowy mandatem karnym w postępowaniu mandatowym.
Przekładając to na kwoty obowiązujące w 2018r. mamy tutaj karę grzywny w kwocie do 4.200 zł. (2 krotność minimalnego wynagrodzenia – 2.100 zł.).

3)
Wyrok nakazowy
– § 3. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia – w razie wymierzenia grzywny przez sąd wyrokiem nakazowym w postępowaniu nakazowym.
Przekładając to na kwoty obowiązujące w 2018r. mamy tutaj karę grzywny w kwocie do 21.000 zł. (10 krotność minimalnego wynagrodzenia – 2.100 zł.).

Podobnie jak wyżej wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

Na koniec miła informacja dla przedsiębiorcy – przepisy nie przewidują żadnych innych dodatkowych kar w przypadku nieterminowego złożenia jednolitego pliku kontrolnego.

Jednolity plik kontrolny – jeżeli stanowi dla Państwa wyzwanie. Jeżeli nie chcą Państwo brać na siebie ewentualnej kary w przypadku nieterminowego jego przekazania do urzędu skarbowego, to może czas by zwrócić się  po pomoc do eksperta?

Chcesz prawidłowo raportować Jednolity Plik Kontrolny? Biuro rachunkowe AFC Group sp. z o.o. Warszawa  poleca swoje usługi w tym zakresie.