Darowizny i ulgi w 2023

Darowizny i ulgi w 2023

Dokumentem w jakim wykazujemy przysługujące nam darowizny i ulgi jest PIT/0 który stanowi załącznik do zeznań: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz PIT-37.

Zawiera on informację o ulgach podatkowych, które możemy zastosować (pod warunkiem że mamy do nich uprawnienia) w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Darowizny i ulgi w 2023

Zaliczamy do nich:

• darowizny,
• ulga rehabilitacyjna,
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
• ulga internetowa,
• ulga termomodernizacyjna,
• ulga z tytułu wpłat na IKZE,
• ulga na związki zawodowe,
• ulga na zabytki,
• ulga na nabycie/objęcie udziałów lub akcji,
• ulga uczniowska,
• ulga z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną,
• ulga na dzieci,
• ulga abolicyjna,
• ulga dla rodzin 4+.

Darowizny i ulgi w 2023

PIT/O wypełniamy i składamy, jeśli korzystamy z co najmniej jednej z w/w ulg.
PIT/O składamy zawsze wraz z zeznaniem podatkowym (nigdy jako samodzielny dokument), dlatego zasady jego wypełniania są takie same, jak dla zeznań.
Jeśli w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 rozliczamy podatek wspólnie z małżonkiem albo jako wdowa/wdowiec, wystarczy, że do tego zeznania dołączymy jeden załącznik PIT/O, w którym wypełnimy pozycje „podatnik” lub „małżonek”, w kolejności przyjętej w zeznaniu.
Jeśli w 2023 roku nie pozostawaliśmy w związku małżeńskim, w PIT/O wypełniamy jedynie pozycje „podatnik”.
Jeśli w 2023 roku pozostawaliśmy w związku małżeńskim, to niezależnie od sposobu rozliczenia podatku (wspólnie z małżonkiem lub indywidualnie), w PIT/O podajemy dane identyfikacyjne (identyfikator podatkowy, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia) obojga małżonków.